Veškeré texty, obrázky, grafiky a příp. další na těchto webových stránkách obsažené soubory podléhají zákonu č. 14/1993 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, a dalším zákonům, sloužícím k ochraně duševního vlastnictví v platném znění. Bez souhlasu oprávněné osoby nesmí být obsah této webové stránky měněn, kopírován či rozšiřován třetím osobám ke komerčním účelům, či použití na jiných webových stránkách.

Při tvorbě stránek vynakládáme mnoho úsilí, aby obsah webových stránek byl v daném čase a čase aktuální, přesný a úplný. Toto platí rovněž o odkazech na jiné webové stránky, které může webová stránka obsahovat. Tyto odkazy byly v okamžiku umístění na tyto webové stránky zkontrolovány na případné protiprávní obsahy, které nebyly při této kontrole zjištěny. Jelikož není možné odkazy na jiné webové stránky bez konkrétních indicií o porušení práva neustále kontrolovat, na základě příp. oznámení o porušení práva budou tyto odkazy odstraněny.

Veškeré popisované služby a techniky neslouží k diagnóze a k léčení v pojetí klasické medicíny či psychoterapeutické péče. Nejedná se o zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani o specifické zdravotní služby ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Používané techniky a přístupy pomáhají rozvíjet osobnost, obnovit duševní a tělesnou harmonii.